Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Strona główna Wpisy Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Exemple

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

W związku z nadchodzącym XXI Dniem Papieskim na dzisiejszej Mszy św. gościliśmy stypendystów fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” istnieje już od 16 lat. W tym czasie informacje o „żywym pomniku” Jana Pawła II pojawiały się licznie w najważniejszych polskich mediach.

Wszelkie informacje i kontakt z Fundacją można uzyskać na stronie internetowej: https://dzielo.pl

Idea Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku. Zdaniem inicjatorów powstania organizacji była to „odpowiedź Kościoła w Polsce na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do swoich rodaków podczas pamiętnej pielgrzymki roku 1999.” Docelowo Fundacja miała być wyrazem wdzięczności dla Papieża Polaka za jego posługę na rzecz Kościoła i Ojczyzny.

Podczas wspomnianej wizyty w rodzinnym kraju Jan Paweł II nawoływał do otwartości na potrzeby drugiego człowieka, „krzyk i wołanie biednych” oraz podkreślał rolę młodzieży w nowym tysiącleciu. Podczas pozdrowienia na zakończenie Mszy Świętej w Bydgoszczy 7 czerwca Ojciec Święty odniósł się do osoby kard. Stefana Wyszyńskiego i powiedział: Najdroższa młodzieży: My wam wierzymy, my wam ufamy, my was kochamy i błogosławimy na nowe tysiąclecie wiary. Dziękuję Bogu, że mogę dzisiaj potwierdzić te prymasowskie słowa i pobłogosławić wam. Podczas spotkania z rektorami wyższych uczelni w Toruniu Papież Polak podkreślił znaczenie nauki dla przyszłości, kwestii „pojednania wiary i rozumu” oraz troski o sumienie moralne i poczucie odpowiedzialności za człowieka ze strony ludzi nauki. Z perspektywy czasu wiadomo, że największy wpływ na ludzi Kościoła, którzy podjęli się utworzenia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, miały słowa Papieża wygłoszone 8 czerwca w trakcie Mszy Świętej w Ełku. Jan Paweł II mówił wówczas o przejawach nędzy, które muszą wstrząsnąć sumieniami chrześcijan i przypomnieć im o pilnym obowiązku przeciwdziałania, zarówno indywidualnego, jak i społecznego. (…) Krzyk i wołanie biednych domaga się od nas konkretnej i wielkodusznej odpowiedzi. Domaga się gotowości służenia bliźniemu. Jesteśmy wezwani przez Chrystusa. Wciąż jesteśmy wzywani. Każdy na inny sposób. (…) Nie chodzi tu tylko o przelotne uczucie, o jakąś doraźną akcję, ale o rzeczywistą i trwałą wolę działania na rzecz dobra ludzi będących w potrzebie i pozbawionych niejednokrotnie nadziei na lepszą przyszłość – przekonywał Biskup Rzymu. Na zakończenie spotkania z wiernymi, Jan Paweł II pozdrowił młodzież życząc im odwagi oraz przypominając, że przyszłość należy do nich.

Zgodnie ze statutem Fundacja ma na celu także wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce oraz upowszechnianie nauczania św. Jana Pawła II.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez wspieranie uboższej młodzieży szkolnej i studenckiej pochodzącej z małych miast i wsi w dostępie do oświaty, nauki i kultury. Czyni to poprzez program stypendialny, którego elementami są: świadczenia finansowe, formacja duchowa oraz organizowane rokrocznie obozy wakacyjne. Fundacja organizuje i finansuje również prace naukowo-badawcze, konferencje, seminaria, imprezy i konkursy w zakresie objętym jej działalnością na terenie Polski oraz za granicą. Nagradza także osoby zaangażowane w dziedzinie kultury i nauki chrześcijańskiej oraz mediów chrześcijańskich w Polsce. Fundacja prowadzi działalność propagatorską i informacyjną w zakresie służącym realizacji jej celów strukturalnych. Współpracuje z instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi, a także osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i poza jego granicami.

Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz postanowień statutu, a także jako osoba prawna posiadająca status organizacji pożytku publicznego , na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacją kierują: Rada składająca się z dziesięciu osób oraz Zarząd liczący czterech członków. Na czele Rady stoi ks. kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest ks. prał. Jan Drob. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw oświaty oraz szkolnictwa wyższego oraz – niezależnie od nadzoru państwowego – Konferencja Episkopatu Polski, jako Fundator.