Obrzęd przyjęcia dzieci

Rodzice i chrzestni z dzieckiem gromadzą się w oznaczonym miejscu kościoła. Kapłan pozdrawia obecnych, przypomina zebranym, że dziecko jest darem Boga, który chce je obdarzyć swoim życiem łaski.

Następnie celebrans pyta rodziców: Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: wymieniają imię.

C.: O co prosicie Kościół Boży dla N?

R.: O Chrzest.

C.: Prosząc o Chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

R.: Tak, jesteśmy tego świadomi.

C.:(Zwracając się do chrzestnych, pyta ich): Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

C.: Drogie dzieci, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was w tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela wasi rodzice i chrzestni.

Celebrans kreśli na czole każdego dziecka znak krzyża. Potem zaprasza rodziców i chrzestnych, aby uczynili to samo.

Liturgia Słowa Bożego

Czyta się wyjątki z Pisma świętego, następnie celebrans głosi homilię, a po modlitwie powszechnej kapłan z wiernymi wzywa wstawiennictwa Świętych, wymieniając także tych Świętych, którzy będą patronami dzieci. Następnie kapłan odmawia egzorcyzmy, czyli modlitwę z włożeniem ręki na głowę każdego dziecka. Włożenie ręki oznacza przyjęcie dziecka przez Chrystusa.

Liturgia sakramentu

Celebrans odmawia modlitwę poświęcenia wody, która przy chrzcie jest źródłem życia duchowego i Bożego.

Wyrzeczenie się zła

Ponieważ małe dzieci nie są zdolne do zadecydowania o sobie, kapłan wzywa rodziców i chrzestnych, aby wspominając swój własny chrzest, wypowiedzieli się odnośnie wychowania dziecka w wierze wyrzeczenia się grzechu.

C.: Drodzy rodzice i chrzestni … Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój.

Następnie celebrans pyta: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

R. i Ch.: Wyrzekamy się.

C.: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

R. i Ch.: Wyrzekamy się.

C.: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawca grzech?

R. i Ch.: Wyrzekamy się.

Wyznanie wiary

Dzieci, które mają być ochrzczone, chrzci się w wierze Kościoła. Jest ona podstawą do ochrzczenia dziecka i podstawą do jego wychowania. W tej wierze wyznanej przez rodziców dziecko winno być wychowywane w domu rodzinnym.

Celebrans pyta rodziców i chrzestnych: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

R. i Ch.: Wierzymy.

C.: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

R. i Ch.: Wierzymy.

C.: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

R. i Ch.: Wierzymy.

SAKRAMENT CHRZTU

Celebrans: Czy chcecie, aby wasze dziecko otrzymało chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

R. i Ch.: Chcemy.

Celebrans polewając główkę dziecka mówi:

JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Po chrzcie dziecka uczestnicy wypowiadają: Chwała Ojcu i Synowi…

Następnie celebrans odmawia modlitwę i namaszcza Krzyżmem św. dziecko na szczycie głowy.
Potem każde dziecko otrzymuje białą szatę – inny kolor nie jest dozwolony. Taką szatę przynoszą rodzice lub chrzestni dziecka.

Przed nałożeniem szat, celebrans mówi: N.N. staliście się nowym stworzeniem i przyoblekliście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych nieskalaną aż po życie wieczne.

W.: Amen.

Przed wręczeniem zapalonej świecy, celebrans bierze paschał i mówi: Przyjmijcie światło Chrystusa.

Następnie przedstawiciel każdej rodziny (np. ojciec lub chrzestny), zapala świecę swego dziecka od paschału.

Potem celebrans mówi: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Zakończenie obrzędu

Celebrans błogosławi matki trzymające na rękach swoje dzieci, a także ojców i wszystkich obecnych.